Mundësitë për Punë

Në këtë faqe ju mund të shihni të gjitha mundësitë për pozita të hapura të vendeve të punës në këtë faqe, të shkarkoni konkursin dhe të shikoni pozitat e hapura se a përputhen me kualifikimet tuaja.

Kolegji Dardania me seli në Prishtinë shpall:

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË REJA TË PUNËS SIPAS STATUTIT TË KOLEGJIT DARDANIA DHE RREGULLORES PËR SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Bazuar në Statutin e Kolegjit Dardania, neni 56, paragrafi 2, kandidatët mund të aplikojnë për pozitat si në vijim:

1. Staf Akademik – Mësimdhënës me orar të plotë për fushën:

  • Infermieri
  • Dizajn

Kualifikimet e nevojshme

  • Kandidati duhet të ketë gradën PhD apo Master në fushën përkatëse.

Dokumentet për aplikim:

  • Kërkesën me CV bashkë me listën e publikimeve/punimeve, dhe letër motivimi;
  • Kopjet e diplomave të noterizuara (Doktoraturë, Master dhe Bachelor);
  • Dëshmitë e nostrifikimit të diplomave (për të diplomuarit jashtë vendit) të noterizuar;
  • Ekstrakti i lindjes;
  • Çertifikatën se ndaj tij nuk ndërmirret ndonjë procedurë hetuese;
  • Leja e qëndrimit dhe leja e punës (për kandidatët që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës);
  • Dokumente tjera shtesë relevante.

Dorëzimi i aplikacionit:

Dokumentacioni së bashku me formularin e aplikacionit të plotësuar duhet të dërgohet në e-mail [email protected] apo të dorëzohet në zyret e Kolegjit Dardania (adresa: rr. Ibrahim Lutfiu nr. 93, Prishtinë) nga data 22.09.2021 deri me datë 02.10.2021.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë.

Aplikacioni i konkursit mund të shkarkohet duke klikuar këtu.

Konkursi mund të shkarkohet duke klikuar këtu.

BENEFITET

Sigurimi Shëndetësor

Koha e pushimit

Mbrojtja e të ardhurave

Aplikimi për krijimin e marrëdhënies së punës në Kolegjin Dardania

Informacione të Përgjithshme

Arsimimi

Studimet Bachelor:
Studimet Master:
Studimet e Doktoratës:

Pozicioni i punës për të cilin po aplikoni:

Referenca (nëse keni):

Leje qëndrimi

Deklarimi