Staf Akademik – Mësimdhënës me Orar të Plotë

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Bazuar në Statutin e Kolegjit Dardania, neni 56, paragrafi 2, kandidatët mund të aplikojnë për pozitat si në vijim:

VENDI I PUNËS: Staf Akademik – Mësimdhënës me orar të plotë për fushën:

 • Punë Sociale;
 • Psikologji;
 • Ekonomi;
 • Juridik;
 • Filologji – Gjuhë Shqipe; Gjuhë Angleze; Gjuhë Gjermane;
 • Shkenca Politike dhe Administrim Publik;
 • Shkenca Kompjuterike.

Kualifikimet e nevojshme

Kandidati duhet të ketë gradën e doktorit te shkencës në fushën përkatëse.

Dokumentet për aplikim:

 • Kërkesën me CV dhe letër motivimi;
 • Kopjet e diplomave të noterizuara (Doktoraturë, Master dhe Bachelor);
 • Deshminë e nostrifikimit të diplomave (për të diplomuarit jashtë vendit) të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes;
 • Çertifikatën se ndaj tij nuk ndërmirret ndonjë procedurë hetuese;
 • Leja e qëndrimit dhe leja e punës (për kandidatët që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës);
 • Dokumente tjera shtesë relevante.

Dorëzimi i Aplikacionit

Dokumentacioni së bashku me formularin e aplikacionit të plotësuar duhet të dërgohet në e-mail jobs@kolegjidardania.com apo të dorëzohet në zyret e Kolegjit Dardania nga data 26.08.2021 deri me datë 10.09.2021 (adresa: rr. Ibrahim Lutfiu nr. 93, Prishtinë). Kandidatët mund të aplikojnë edhe duke klikuar më poshtë në “APLIKO PËR PUNË”.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë.

Aplikacioni i konkursit mund të shkarkohet duke klikuar këtu.